Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu https://rostlan.cz:
AMS GLOBAL s.r.o.
Černilov 43
503 43
IČO: 25273205
DIČ: CZ25273205

Internetový obchod je určen pro koncové zákazníky, proto jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH a spotřební daně. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení (poštovné, dobírka a balné). Ceny se vztahují k vyobrazenému a popsanému zboží. Nabídkové ceny uvedené na stránkách webu jsou platné v okamžiku objednání.  Ceny v internetovém obchodě mohou být upravovány bez předchozího upozornění – většinou na základě zvýšení ceny u dodavatele, zvýšení spotřební daně atp. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Objednané zboží zasíláme standartně pouze na území ČR. Odeslané objednávky zákazníkem jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad je součástí balíčku, na vyžádání jej můžeme zaslat elektronickou cestou.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačítka "Potvrzuji objednávku". Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Z tohoto důvodu požadujeme od kupujícího údaj o datu svého narození, aby mohla být při dodání zboží ověřena věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.

Důležité upozornění: Obchodní podmínky jsou smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání jeho objednávky a je jimi vázán od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si také vymezuje podmínku, že zboží odešle v takové podobě, která je na obrázku každého konkrétního produktu - změna barvy a jiná je možná pouze po předchozí dohodě s kupujícím. V případě, že je u zboží informace, že je potenciálně dostupné pouze u dodavatele, má prodávající právo v případě nedostupnosti informovat kupujícího o této skutečnosti a dohodnout s ním náhradu, korekci objednávky nebo ji celou stornovat.

S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že souhlasí s jejich obsahem.

Doprava zboží , poštovné  a platební  podmínky

Doba expedice (předání zboží k doručení) je standardně do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. O případné delší lhůtě, pokud se vyskytnou nepředvídatelné události, bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem (dovolené, technické problémy, či jiné nepředvídatelné okolnosti). Konkrétní dodací podmínky (většinou na přání kupujícího) lze v jednotlivých případech dohodnout telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Po ČR zasíláme zboží dopravci aktuálně uvedenými v eshopu. Přednostně zboží zasíláme službou Zásilkovna a to jak na výdejní místo, tak na adresu. Úložní doba Zásilkovny se řídí výhradně jejich aktuálními podmínkami, které si zákazník může ověřit v systému dopravce. Zboží je možné si též vyzvednout na výdejním místě Prodávajícího (pokud to systém eshopu aktuálně umožní).

Zboží zasíláme na dobírku nebo je možné platbu uskutečnit prostřednictvím platební brány ThePay nebo Pays (nemusí být v provozu) bankovním příkazem, či kartou. Dále možné platbu provést v hotovosti na výdejním místě Prodávajícího.

Kupující je povinen objednané zboží převzít, odmítnou jeho převzetí je možné pouze z důvodů stanovených zákonem.  V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží a učiní později objednávku novou, prodávající je oprávněn mu naúčtovat náklady za takovou předchozí objednávku - na tento fakt jej při nové objednávce upozorní.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, neboli spotřebitel, je v souladu s novým občanským zákoníkem oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.  Dle výše zmíněného bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena. Akceptujeme pouze zboží, které je v originálním balení, s neporušenými kolky, kompletní a v neporušeném stavu, tj. bez známek používání nebo opotřebování a s originálním dokladem o koupi.
Kupující bere na vědomí také skutečnost, že jsou - li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle výběru kupujícího buď výměnou za zboží nové nebo odstraněním jeho vad. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího – právo zrušit objednávku má pouze v případě, že je zboží vyprodáno. O této situaci bude zákazník neprodleně informován ohledně dohody o dalším postupu.

Omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let

Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č.379/2005 Sb. a zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, jsou stanovena následující pravidla:

Při dodávce zboží, které obsahuje tabákový výrobek, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.

Ověření věku se děje v rámci procesu registrace a řídí se postupem dle dokumentu „Jak probíhá registrace“ přístupného s hlavního menu e-shopu.

Spotřebitel je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby, uvádět do poznámky datum narození adresáta zásilky (pokud se liší od jména registrované osoby). Adresát musí být starší 18 let! Datum narození bude ověřeno přepravcem na základě předloženého OP nebo jiného dokladu. U objednávek na IČO (firmu) se datum uvádět nemusí.

Při dodání zboží formou osobního odběru se kupující zavazuje prokázat na požádání prodávajícímu, že je osobou starší 18 let.
V opačném případě se považuje kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Reklamace

Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje podle Zákona č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992  Sb. a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje, popis zboží, cenu, za kterou bylo zboží prodáno, spolu  s identifikačními údaji prodávajícího, obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo. Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat prokázání skutečnosti, že kupující zboží koupil u prodávajícího, a to např. předložením tohoto dokladu o zakoupení.

Převzetí zboží a souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem na dokladu o zakoupení zboží - v eshopu se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce a stvrzuje toto svým podpisem.

Prodávající poskytuje spotřebiteli na veškeré spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců - jde-li o prodej např. tabáku, na tento se výše zmíněná záruka nevztahuje - spadá do stejné kategorie jako potraviny, lihoviny a tabákové výrobky (zde je záruční doba 8 dnů).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě nebo reklamačním řízení.

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží:
- způsobené mechanicky nebo neodborným zacházením či zanedbáním běžné péče ze strany spotřebitele
- způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je zboží určeno, nebo parametrům stanoveným výrobcem
- způsobené nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou manipulací

Zboží se životností kratší než 24 měsíců
Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. u těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 2 roky. Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to  ale důvod k reklamaci zboží. Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Veškeré zboží dodáváme v originálním balení, v případě tabákových výrobků s tabákovým kolkem Ministerstva  financí  ČR. Pokud jste obdrželi zboží poškozené, neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se následujícími pokyny:

1 .Pokud zjistíte poškození balíku na poště, zásilku nepřebírejte a informujte nás o této skutečnosti.
2 . Pokud  zjistíte závadu na zboží nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, informujte nás ihned nebo nejpozději do 3 dnů o zjištěné události.
3  .Vadnou zásilku zašlete spolu s originálním dokladem  na adresu pro vracení zboží a reklamace uvedenou v závěru těchto podmínek. Se zbožím je kupující spotřebitel povinen přiložit detailní popis závady.
Některé závady mohou být posouzeny ihned při vrácení reklamovaného zboží, jiné musí prodávající postoupit k reklamačnímu řízení dovozci výrobku. V obou případech bude provedeno reklamační řízení v co možné nejkratší lhůtě - o tomto termínu bude kupující informován. Pokud bude reklamace uznána, zboží vám bude vyměněno na základě telefonické či jiné domluvy, případně budou vráceny peníze. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodejce nebo výrobce, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění -  s každou odchylkou od této lhůty bude neprodleně kupující seznámen.
Upozorňujeme, že se nebudeme zabývat reklamací, pokud pošlete jen část zboží z reklamované zásilky nebo zboží bez obalu. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních údajů

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
-          Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a             následným dodáním objednaného zboží.
-          Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím
-          Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání poskytne, jsou uloženy  na  zabezpečeném serveru.
-          Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám
Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému.
Pokud se jedná o telefonní číslo, které uvádíte v objednávce, toto slouží zároveň jako údaj pro poštu, která  díky  jeho uvedení na zásilce kontaktuje a upozorňuje zákazníka, že mu bude zásilka doručena. Z tohoto důvodu prosíme zákazníky, aby uváděli čísla mobilních telefonů – na pevnou linku není možné zaslat SMS.

Závěrečná ujednání

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své působnosti následuje jako příští.

Adresa pro vrácení zboží nebo reklamace:

Vrácené zásilky ani reklamace nezasílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

Možné způsoby vrácení zboží jsou uvedeny v dokumentu „Vrácení zboží“ Přístupného v hlavní nabídce e-shopu.

C 11768 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové